ပန္ၾကားခ်က္

ယခုစာမ ်က္ႏွာအား ျပန္လည္ျပဳျပင္ကာ လည္ပတ္ႏိုင္ရန္ စတင္ၾကိဳးစားေနပါသည္။ အေၾကာင္းအခြင့္မေပးပါေသာေၾကာင့္ ယခုမွျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ရျခင္းအေပၚ နားလည္ေပးပါႏိုင္ရန္ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။   Advertisements