ရပ္ရြာအေျချပဳလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အတြက္ စီမံခ်က္လည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈ သင္တန္းလက္စြဲစာအုပ္

PDF Download

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s